مجموعه “طبیعت بیجان” دومین سری از آثار دوره چهارم میباشد که عبارتست از طراحیهایی با موضوع طبیعت بیجان و با تکنیک مونوتایپ (با استفاده از کاغذ کاربن). این نخستین نمایش آثارم با تکنیک یاد شده است که در گالری لاله بنمایش درآمد (۱۳۸۶). نمیدانم که نمایشگاه فوق اولین نمایش طراحی از طبیعت بیجان در ایران است یا نه؛ چرا که بلحاظ آماری اطلاع دقیقی از آن ندارم، اما میدانم که جزو معدود کارنماهای طراحی از موضوع یادشده است. اما بیش از هر چیز ، تنوع نگاه و برخورد در این مجموعه به چشم میآید و مسلما مهمترین ویژگی ؛ رازآلودگی آثار است که باعث میشود عناصرموجود در طراحیها را بعنوان اشیایی دم دستی و تکراری قلمداد نکنیم. بنظر میآید در هر یک از آثار این مجموعه ، داستانی در جریان است و سکوتی که در اغلب طراحیها بر فضا حکمفرماست، همچون آرامش قبل از طوفان، وقوع اتفاقی را گوشزد میکند. بنابراین ، علیرغم نامگذاری “طبیعت بیجان” بر این مجموعه ، بطرزی آگاهانه از تفاوتهای آشکار آن با ژانر طبیعت بیجان – که حتی زمانی  موضوعی ناچیز و فرعی میشمردند – آگاه بوده و در هنگام اجرا نیز هرگز به اشیاء مورد استفاده ، بعنوان عناصری خنثی و بدور از احساسات و روابط دراماتیک نیاندیشیده ام.