مکان شما: خانه/ کتاب ها و مقاله ها/ کتاب ها

یادداشت ها

محل انتشار: تهران

ناشر: انتشارات رسم

تاریخ: ۱۳۹۲

وفادار به سنت طراحی/ یعقوب عمامه پیچ
وضعیت قرمز/ محمد پرویزی
تخیل به مثابه اندیشه/ داریوش حسینی