مکان شما: خانه/ مجموعه آثار/ دوره چهارم “تثبیت وضعیت بازگشت”

خاکستری

طبیعت بیجان

نقاشی فیگوراتیو و طبیعت