مکان شما: خانه/ مجموعه آثار/ دوره ششم “دغدغه محتوا و ادامه موضوعات”

باغ ایرانی

منطقه آزاد

پژواک ها

دوران انحطاط

زخم

فرش پارسی

دیستوپیا

واید/ شات