در مجموعه “پژواک ها”  دو آیتم حضوری پررنگ دارند. اول، تم خاکستری ( خاکستری آکروماتیک حاصل از ترکیب سیاه و سفید) که با فاصله گیری از طبیعت ، تاکیدی ست بر ذهنی بودن ابژه مورد نظر. دوم، رازآلود بودن فضای کارها که یا با انتخاب برداشتهایی رازگونه از طبیعت به انجام رسیده اند و یا با دخل و تصرف در موضوع و نیز خیالپردازی، بدل به پدیده ای متفاوت از آنچه تجربه شده، گردیده است.