مکان شما: خانه/ مجموعه آثار/ دوره سوم “آزمایش ظرفیت های انتزاع”