مکان شما: خانه/ درباره من/ رخداد/ نقدهای تجسمی چاپ شده در نشریات

تندیس ۱۳۸۲ شماره ۱۷
تندیس ۱۳۸۳ شماره ۲۳
تندیس ۱۳۸۳ شماره ۴۳
تندیس ۱۳۸۴ شماره ۶۸
تندیس ۱۳۸۵ شماره ۸۸
تندیس ۱۳۸۵ شماره ۸۹
تندیس ۱۳۸۷ شماره ۱۲۳
تندیس ۱۳۸۸ شماره ۱۷۰
حرفه هنرمند ۱۳۹۰ شماره ۳۷
تندیس ۱۳۹۱ شماره ۲۲۰
گلستانه ۱۳۹۱ شماره ۱۲۳
روزنامه شرق ۱۳۹۶ شماره ۲۹۵۲