مکان شما: خانه/ مجموعه آثار

دوره اول پیدایش جوهره فرمی

دوره دوم نقاشی انتزاعی

دوره سوم آزمایش ظرفیت های انتزاع

دوره چهارم تثبیت وضعیت بازگشت

دوره پنجم پیدایش اولین موضوع شخصی

دوره ششم دغدغه محتوا و ادامه موضوعات

یادداشت ها

طراحی های آزاد